Nasze Gimnazjum - to My!

Zadania

PODSTAWOWE ZADANIA PEDAGOGA

– warsztaty wychowawczo-profilaktyczne dla klas I-III oraz spotkania i imprezy profilaktycznepedag

– warsztaty zawodoznawcze w klasach III

– terapia z uczniami palącymi papierosy oraz sprawiającymi problemy wychowawcze

– indywidualna pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona uczniom, nauczycielom oraz rodzicom

– kontrola realizacji obowiązku szkolnego oraz postępów w nauce uczniów przy współpracy z wychowawcami

– świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z problemami w nauce oraz zachowaniu, przy współpracy z nauczycielami /zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN/

– współpraca z rodzicami

– pomoc materialna uczniom/współpraca z OPS

– kierowanie spraw uczniów na Komisję Wychowawczą oraz do Sądu Rodzinnego i Nieletnich

– współpraca z policją i kuratorami sądowymi

– współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przemocy w Rodzinie