Nasze Gimnazjum - to My!

Regulamin

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 1 w Jaworzynie Śl.

 

§ 1.

 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie § 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
  i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.), a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zapisami statutu.
 2. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej, a w szczególnych wypadkach ich realizacja może zostać dokończona lub przesunięta nie później niż do zakończenia pierwszego okresu nauki w klasie trzeciej.
 3. Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust.2, uczeń lub jego rodzice wskazują, w terminie nie później niż do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, temat którego projektu zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły;

 

§ 2.

Czas trwania projektów powinien wynosić od dwóch tygodni do siedmiu  miesięcy i może być przedłużony przez opiekuna zespołu.

§ 3.

Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie środków.

§ 4.

 1. Na początku każdego roku szkolnego, wychowawca informuje uczniów klasy II o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem.
 2. Rodzicom przekazuje się informację na pierwszym zebraniu w klasie II, nie później niż w terminie  do 15 września.

§ 5.

 1. W terminie do 30 września nauczyciele opiekunowie projektów przedstawiają dyrektorowi listę tematów z celami, opisem problematyki oraz dokumentacją, która będzie wymagana podczas realizacji projektu. Tematyka może uwzględniać również propozycje złożone przez uczniów.
 2. Informacje, o których mowa w ust.1, udostępnia się uczniom na stronie internetowej gimnazjum i bibliotece.

§ 6.

 1. W terminie do 15 października opiekunowie projektów przeprowadzają spotkania z uczniami, udzielając wskazówek i odpowiadając na pytania.
 2. Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie do 20 października, składając wspólną pisemną deklarację ze wskazaniem wszystkich członków zespołu w liczbie od 3 do 6, przy czym mogą to być zespoły międzyoddziałowe.
 3. Ten sam temat projektu może być wybrany, za zgodą opiekuna projektu, przez kilka zespołów uczniowskich.
 4. W przypadku gdy uczeń:

a)      nie zdecyduje o wyborze tematu,

b)      nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt,

c)      nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby) opiekun projektu włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.

§ 7.

Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności:

a)      czas realizacji projektu,

b)      formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac,

c)      podział zadań w zespole i zasady współpracy,

d)      kryteria oceny projektu,

e)      sposób prezentacji i podsumowania projektu wpisując je do karty realizacji projektu.

§ 8.

Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun projektu. Jego zadania to:

a)      omówienie scenariusza projektu z uczniami;

b)      przygotowanie kontraktu i podpisanie go z uczniami;

c)      przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej prowadzenia:

– karty projektu,

– karty samooceny ucznia,

– karty oceny projektu,

– karty oceny prezentacji projektu,

– sprawozdaniem z realizacji projektu;

d)      czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu;

e)      organizowanie opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji;

f)       pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu;

g)      motywowanie uczniów do systematycznej pracy;

h)      pomoc w prezentacji projektu;

i)        ocena projektu;

j)        komunikacja z wychowawcą ucznia nt. jego udziału w projekcie;

k)      koordynowanie pracy nauczycieli w przypadku, kiedy projekt edukacyjny jest międzyprzedmiotowy.

§ 9.

 1. Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu.
 2. Prezentacje odbywają się podczas „Festiwalu projektów”, a jeśli nie ma możliwości zaprezentowania wszystkich zrealizowanych projektów, w innym terminie, wyznaczonym przez dyrektora w uzgodnieniu z opiekunami poszczególnych projektów.
 3. W przypadku projektu realizowanego jako przedsięwzięcie jego prezentacja następuje zgodnie z ustalonym planem przyjętym w projekcie.
 4. W zależności od tematyki projektu w prezentacjach jako obserwatorzy i zaproszeni goście mogą uczestniczyć:

a)      uczniowie danej klasy;

b)      rodzice uczniów;

c)      osoby lub przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych, itp., z którymi wiązała się tematyka projektu;

d)      inne osoby, których obecność opiekun i uczniowie uznają za ważną i potrzebną ze względu na charakter projektu.

 

§ 10.

 1. Oceny projektu dokonuje opiekun, który może konsultować się z innymi nauczycielami przed jej dokonaniem.
 2. Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać:

a)      sprawozdania z projektu (np. karta realizacji projektu);

b)      wytwory materialne dokonane przez uczniów w projekcie, o ile takie były planowane i powstały;

c)      sposób prezentacji projektu lub przedsięwzięcia, jeśli było ono celem projektu;

d)      pracę zespołową i indywidualną ucznia;

e)      samoocenę uczniów.

 1. Opiekun projektu winien przedstawić informację wychowawcy klasy o przebiegu realizacji projektu przez uczniów, ocenie projektu i poszczególnych uczniów.
 2. Ocena ma charakter opisowy odrębnie dla każdego ucznia uczestniczącego w projekcie i kończy się stwierdzeniem uogólniającym: zaliczył/nie zaliczył udział w projekcie, które jest podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum i w innych dokumentach szkolnych.
 3. Jeśli projekt lub jego część jest ściśle związany z programem danego przedmiotu, dopuszcza się wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów. Ocenę ustala wówczas opiekun projektu (jeśli jest jednocześnie nauczycielem przedmiotu) lub nauczyciel przedmiotu na podstawie oceny opisowej, o której mowa w p.4.

§ 11.

Niezależnie od oceny, o której mowa w § 8 opiekun projektu jest zobowiązany do dokonania ewaluacji projektu w stosunku do każdego ucznia zespołu, na którą składać się powinna informacja o:

a)      osiągniętych celach;

b)      mocnych i słabych stronach;

c)      wskazaniu popełnionych błędów i sposobach ich wyeliminowania.

§ 12.

W przypadku ucznia, który brał udział w realizacji więcej niż jednego projektu, uczeń lub jego rodzice wskazują, z którego projektu gimnazjum ma zawrzeć informację na świadectwie ukończenia gimnazjum.

§13.

Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca nauki ucznia w gimnazjum.