Nasze Gimnazjum - to My!

Przetargi

naglowek1

Jaworzyna Śl. 12.06.2017r.

GIMNAZJUM NR 1
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jaworzynie Śląskiej

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

  Organizacja dowożenia wraz z opieką nad uczniami podczas dowozu do

Szkół Podstawowych  z terenu

Gminy Jaworzyna Śląska

w roku szkolnym 2017/2018.

1.Wymagany termin realizacji: 1 września 2017 do 22 czerwca 2018r.
2.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej: http://www.gimnazjum.jaworzyna.net/dyrektor/SIWZ 2017_2018.pdf
3.  Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w SIWZ 2017_2018.
4.  Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Krzysztof Sołtys, Józef Strzelecki – Dyrekcja Gimnazjum tel. 0748588177
5.  Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
6.  Zakres zamówienia obejmuje organizację dowożenia wraz z opieką nad   uczniami do szkół.
7.  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
8.  Nie wymaga się wniesienia wadium.
9.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena ofertowa brutto 60%, rok produkcji autobusów 20% i normy spalania EURO 20%.
10. Oferty należy dostarczyć do URZĘDU MIEJSKIEGO w Jaworzynie Śląskiej ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska, do dnia 22.06.2017r. do godziny 12.00 w sekretariacie urzędu.
11. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2017r. o godz. 12.15 w URZĘDZIE MIEJSKIM  w Jaworzynie Śląskiej ul. Wolności  9, 58-140 Jaworzyna Śląska, Pokój nr 2.
12. Termin związania ofertą ustala się do 30 dni od złożenia oferty.


Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyniku przetargu