Nasze Gimnazjum - to My!

Cytaty

cytat

MYŚLI JANA PAWŁA II

WYBORU DOKONAŁA – ANNA RYŚ

Kościół jest komunią organiczną, w której każdy ma własne miejsce i własne zdanie.

***
Tylko osoba może miłować i tylko osoba może być miłowana.

***
Być żywą latoroślą w Kościele – winnicy oznacza przede wszystkim pozostawać w żywej komunii z Chrystusem – krzewem winnym.

***
Kościół w imię Bożej misji staje się stróżem tej wolności, która warunkuje prawdziwą godność osoby ludzkiej.

***
Każdy z nas odpowiada za planowaną realizację dobra w życiu własnym, w życiu swoich bliźnich, w życiu swego społeczeństwa, w życiu Kościoła.

***
Człowiek współczesnej cywilizacji zagrożony jest chorobą powierzchowności, niebezpieczeństwem spłycenia. Trzeba pracować dla odzyskania głębi.

***
Miłość miłosierna we wzajemnych stosunkach ludzi nigdy nie pozostaje aktem czy też procesem jednostronnym.

***
Człowiek jest wezwany do obcowania z Bogiem, do przyjaźni.

***
Z troską o ład moralny nierozdzielnie związane jest dobro człowieka i narodu.

***
Młodzi nie staną się mocni, dorośli nie dochowają wierności, jeśli się nie nauczyli przyjmować krzyża.

***
Niech będą błogosławione ręce, niech będą błogosławione umysły i serca wszystkich, którzy służą chorym.

***
Kościół dzieli z ludźmi naszych czasów owo głębokie, gorące pragnienie życia pod każdym względem sprawiedliwego.

***
Pokuta jest nie tylko trudem, ciężarem, ale również radością.

***
Dzieje narodu zasługują na właściwą ocenę wedle tego, co wniósł on w rozwój człowieka i człowieczeństwa, w jego świadomość, serce i sumienie. To jest najgłębszy nurt kultury. To jej najmocniejszy zrąb. Jej rdzeń i siła.

 ***
Warsztat pracy jest dla domu, bo dom jest dla człowieka. Dom jest dla człowieka i praca jest dla człowieka. Trzeba, żeby przez pracę człowiek miał swój dom i żeby przez pracę człowiek mógł rosnąć w swoim ludzkim domu.

***
Aby umiejętnie i skutecznie służyć drugim, trzeba umieć panować nad sobą samym, trzeba posiadać cnoty, które to panowanie umożliwiają.

***
Być chrześcijaninem to znaczy czuwać. Tak jak czuwa żołnierz na straży, albo jak czuwa matka przy dziecku, albo jak czuwa lekarz przy chorym.

***
Czuwać to znaczy strzec wielkiego dobra.

***
Musimy pochylić czoła przed tymi braćmi czy siostrami, którzy są słabi i bezradni, pozbawieni czegoś co nam jest dane, czym cieszymy się każdego dnia.

***
Ludzie chorzy i starzy, upośledzeni i potrzebujący opieki pokazują nam w sposób szczególny, jak bardzo zdani jesteśmy na siebie nawzajem i jak głęboko ze sobą związani.

***
Kultura jest wyrazem człowieka. Jest potwierdzeniem człowieczeństwa.

***
Człowiek tworzy kulturę i przez nią tworzy siebie.

***
Oby mógł świat cieszyć się pokojem, aby Europa mogła cieszyć się pokojem i równowagą, oby Ojczyzna mogła cieszyć się pokojem i poszanowaniem jej prawa obywatelstwa wśród wszystkich narodów Europy i świata.

***
Modlitwa jest drogą Słowa, które wszystko ogarnia.

T***
ylko ten, kto akceptuje ograniczoność własnego rozumu i swoją słabość moralną, kto uznaje potrzebę zbawienia, może otworzyć się dla wiary.

***
Człowiek zdaje się często nie dostrzegać innych znaczeń swojego naturalnego środowiska, jak tylko te, które służą celom doraźnego użycia i zużycia. Tymczasem Stwórca chciał, aby człowiek obcował z przyrodą jak jej rozumny i szlachetny “pan” i “stróż”, a nie tylko bezwzględny “eksploatator’.

***
Praca jest … podstawowym wymiarem ludzkiego bytowania na ziemi.

***
Praca ma dopomagać człowiekowi, aby stawał się lepszym, duchowo dojrzalszym, aby mógł spełnić swoje ludzkie powołanie.

***
Człowiek nie może być prawdziwie wolny, jak tylko przez miłość. Miłość Boga nade wszystko i miłość ludzi braci, bliźnich, rodaków …

***
Miłość miłosierna jest szczególnie nieodzowna w stosunkach miedzy najbliższymi, pomiędzy małżonkami, pomiędzy rodzicami i dziećmi, jest nieodzowna w wychowaniu i duszpasterstwie.

***
Modlitwa winna ogarniać wszystko, co składa się na nasze życie. Nie może być tylko dodatkiem lub marginesem. Wszystko winno w niej dochodzić do głosu..

***
Moralna siła kobiety, jej duchowa moc, wiąże się ze świadomością, że Bóg w jakiś szczególny sposób zawierza jej człowieka.

***
Kościół zawsze uczył działania dla dobra wspólnego, przez co sam starał się wychowywać dobrych obywateli w każdym państwie.

***
Krzyż – to znaczy: oddać swe życie za brata, aby wraz z jego życiem ocalić własne.

***
Krzyż – znaczy: miłość nie zna granic; rozpocznij od tych, którzy są najbliżej ciebie i nie zapomnij o tych, którzy są najdalej.

***
Powołali mnie z dalekiego kraju, ale jednocześnie w chrześcijańskiej wierze i religii.

***
Nie lękajcie się przyjąć Chrystusa.

***
Człowiek jest drogą Kościoła.

***
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi.

***
Racją bytu wszelkiej polityki jest służba dla człowieka.

***
Pragnę z tej całej wielkiej polskiej pracy uczynić ofiarę chleba i wina.

***
Przewodnictwo biskupa Rzymu ma być przewodzeniem w miłości.

***
Naród ginie, gdy znieprawia swego ducha. Naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza.

***
Modlę się za brata, który mnie zranił, a któremu z całego serca przebaczyłem.

***
Życzeniem Kościoła katolickiego jest prowadzenie dialogu z innymi religiami.

***
Stara Europa potrzebuje nowej ewangelizacji.

***
Wolny rynek jest najbardziej skutecznym narzędziem wykorzystywania zasobów i zaspokajania potrzeb.

***
Kościół w Europie może wreszcie oddychać obydwoma swoimi płucami.

***
Galileusz okazał większą przenikliwość niż teologowie.

***
Wiara pozostaje ta sama, ale jest źródłem wciąż nowego światła.

***
Nie lękajcie się. Chrystus zwyciężył świat. On jest z wami na zawsze.

***
Znaczna część opinii publicznej usprawiedliwia przestępstwa przeciw życiu w imię prawa do indywidualnej wolności. Głos Kościoła jest zawsze krzykiem w obronie ubogich tego świata, tych, którzy są zagrożeni, otoczeni pogardą, których prawa ludzkie są gwałcone.

***
Możemy zbudować cywilizację godną człowieka. Czyniąc to przekonamy się, że łzy naszego stulecia przygotowały ziemię na nową wiosnę ludzkiego ducha.

***
Gdy Brama Brandenburska stała się bramą wolności, zostawcie ją otwartą dla wszystkich ludzi. Nie ma wolności bez miłości.

***
Wszyscy ludzie dobrej woli mają nadzieję, że to, czego symbolem jest Sarajewo, nie wykroczy poza ramy XX w.

***
Niechaj Kuba otworzy się na świat. I niechaj świat otworzy się na Kubę, aby ten naród mógł patrzeć w przyszłość z nadzieją.

***
Szukałem jedności ze wszystkich mych sił i będę jej szukał do końca.

***
Składam dzięki Panu historii za kształt polskich przemian

***
Wyznajemy z całą odpowiedzialnością naszą odpowiedzialność chrześcijan za zło dnia dzisiejszego.

***
Kres jest tak niewidzialny, jak początek. Wszechświat wyłonił się ze Słowa i do Słowa też powraca. (…) Nadzy przychodzimy na świat i nadzy wracamy do ziemi, z której zostaliśmy wzięci.

***
Dzielę z wami ten czas naznaczony fizycznym cierpieniem, ale płodny w cudownym zamyśle Boga.

***
Świadectwo życia Matki Teresy przypomina wszystkim, że ewangelizacja misyjna Kościoła dokonuje się przez miłość.

P O L S K A, P O L A C Y

Gdy tylko Polak uwierzy, że może wybierać, wybiera bohaterstwo.
Stanisław Brzozowski

Jakby cierpienie uczyło, to by Polska była jednym z największych krajów.
Maria Dąbrowska

My, Polacy, lubimy żyć cieniem kłamstwa i prawdy. Jest to nasz system filozoficzny, nasza narodowa mądrość stanu.
Stefan Żeromski

Na sumieniu Polski ciąży wiele grzechów przeciwko sobie, ale ani jeden przeciwko innym narodom.
Aleksander Świętochowski

Pamiętaj, ze Polska wśród narodów jest dużą myszą, nie małym słoniem.
Tadeusz Kotarbiński

Polak, jak mu przyjdzie fantazja do łowy, może być całkiem porządnym człowiekiem.
Tadeusz Kotarbiński

Polak stąd miedzy narodami słynny, że bardziej niźli życie kocha kraj rodzinny.
Adam Mickiewicz

Polaków nie zdobywa się groźbą, tylko sercem.
Stefan Wyszyński

Polska może stać się krajem drugorzędnym, ale nie wolno jej stać się narodem podrzędnych ludzi.
Maria Dąbrowska

Twarz polska nie ma obłudnej skorupy.
Juliusz Słowacki

Uczciwość zawsze szkodziła nam Polakom. Polska zginęła przez uczciwość.
Wacław Sieroszewski

W Polsce nie bierze się niczego serio, z wyjątkiem dowcipu.
Stanisław Estreicher

Wyboru dokonał aktyw biblioteczny

CYTATY O POEZJI

Tym jest poezja: sądem wewnętrznym, nieustannym dialogiem sumienia.
T. Borowski

Poezja jest stara jak świat. Wynaleziono pług, aby zaspokoić głód chleba, wynaleziono poezję, aby zaspokoić głód piękna.
J. Parandowski

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie. Dwie tylko: poezja i dobroć i nic więcej. C.K. Norwid

Poezja jest to, proszę panów, skok – skok barbarzyńcy, który poczuł Boga.
J. Tuwim

Poezja to prawda duszy i dla wszystkich może być jednakowo dostępna.
M. Gogol

Poezja jest spowiedzią duszy, a nie wytworem ludzkiej woli.
M. Gogol

Wiersz jest nad czas i nad śmierć.
Michał Anioł

Wyboru dokonała: Anna Ryś

CYTATY O KSIĄŻCE

Bardzo wiele książek należy przeczytać po to, aby sobie uświadomić, jak mało się wie.
[Nikołaj Gogol]

Ciekawa by była książka, w której nie byłoby kłamstw.
[Napoleon]

Dla czytelnika dobra książka to najtańsze hobby, dla pisarza najdroższe.
[Gabriel Laub]

Dobre książki i dobre lekarstwa wyleczyły już parę osób.
[Voltaire]

Dobre książki oddalają nas od słabości i nałogów niszczących naszego ducha.
[Villamor]

Dom bez książek jest jak plaża bez słońca.
[Jose Marti]

Gdy rozpoczyna się od palenia książek, to skończy się na paleniu ludzi.
[Heinrich Heine]

Jeżeli nie możecie zrobić z książek przyjaciół, zróbcie z nich bliskich znajomych.
[Winston Churchill]

Jeżeli przy zderzeniu się książki i głowy powstaje pusty dźwięk, czy to jest zawsze wina książki?
[Georg Ch. Lichtenberg]

Klasyka to książki, które każdy chciałby znać, a nikt nie chce czytać.
[Mark Twain]

Książka jest lustrem; gdy zajrzy do niej małpa, nie odzwierciedli ona apostoła.
[Georg Ch. Lichtenberg]

Książka jest pasem ratunkowym samotności.
[Ramon Gomez de la Serna]

Książka jest przyjacielem, który nigdy nie oszukuje.
[Tristan Bernard]

Książka, która nie jest warta aby ją czytać dwa razy, nie jest również godna, aby ją raz przeczytać.
[Blaise Pascal]

Książka to duchowy testament, który jedno pokolenie przekazuje drugiemu.
[Aleksandr Hercen]

Książkę tak prędko można napisać, tak tanio kupić, a tak wiele dobrego lub złego potrafi zrobić.
[Victor Hugo]

Książki, których przede wszystkim należałoby zakazać na świecie, to katalogi zakazanych książek.
[Georg Ch. Lichtenberg]

Książki nie bywają nigdy w złym humorze, odpowiadają natychmiast na każde zapytanie.
[Francesco Petrarca]

Książki nie mają właściwości róż, dlatego nie szukajmy wciąż najświeższych.
[Francois de La Mothe Le Vayer]
Książki – okręty myśli żeglujące po oceanach czasu i troskliwie niosące swój drogocenny ładunek z pokolenia na pokolenie.
[Roger Bacon]

Książki są jak towarzystwo, które człowiek dobiera.
[Charles Montesquieu]

Książki są ogrodami uczonych.
[Ali Ibn Abi Talib]

Książki zyskują na tym, że są czytane.
[George Bernard Shaw]

Mężczyzna szuka w książkach prawdy, kobieta złudzeń.
[EdmondGoncourt]

Najlepsze książki to te, o których każdy czytelnik sądzi, że takie by też napisał.
[Blaise Pascal]

Nic lepszego nad zwyciężanie lenistwa dobrą książką.
[Villamor]

Niezły pomysł, aby dziecko napisało książkę dla starców – bo teraz wszyscy piszą dla dzieci.
[Georg Ch. Lichtenberg]

Nigdy nie czytaj książki, która nie ma przynajmniej roku.
[Ralph Waldo Emerson]

Radości bez książek ulegają zepsuciu.
[Elias Canetti]

Szczęśliwe znalezienie dobrej książki może zmienić przyszłość duszy.
[Marcel Prevost]
W książkach leży dusza wszystkich czasów przeszłych.
[Thomas Carlyle]

Wszystkie książki można podzielić na dwie grupy: książki na chwilę i na każdą chwilę.
[John Ruskin]

Z książkami jest tak, jak z ludźmi: bardzo niewielu ma dla nas ogromne znaczenie, reszta ginie w tłumie.
[Voltaire]

Zazwyczaj kultura wzbogaca się dzięki tym książkom, na których wydawcy stracili pieniądze.
[Margaret Fuller]

Dobre książki i dobre lekarstwa wyleczyły już wiele osób.
Voltaire

Książka jest przyjacielem, który nigdy nie oszukuje
T. Bernard

Książka jest pasem ratunkowym samotności.
G. Serna

Książki są jak towarzystwo, które człowiek sobie dobiera.
CH. Motesquieu

Szczęśliwe znalezienie dobrej książki może zmienić przyszłość duszy
M. Prevost

Janusz Korczak – cytaty

 

Dzieci – to przyszli ludzie. Więc dopiero będą, więc jakby ich jeszcze nie było. A przecież jesteśmy: żyjemy, czujemy, cierpimy.

Umysł dziecka – las, którego wierzchołki lekko się poruszają, gałęzie splatają, liście drżąc dotykają.

 

Dziecko małe , lekkie, mniej go jest. Musimy pochylić, zniżyć ku niemu.

 

Zapnij guzik, dlaczego masz buty zabłocone, czy odrobiłeś lekcje, pokaż uszy, obetnij paznokcie. I to nas uczy po trochu unikać, kryć się – nawet jeśli nic złego nie zrobiliśmy. A kiedy przypadkiem spojrzą , czekamy zaraz na jakąś uwagę.

Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których część tylko zdołasz odczytać, a niektóre potrafisz wytrzeć lub tylko zakreślić i własną wypełnić treścią.

 

Ma dziecko przyszłość, ale ma i przeszłość: pamiętne zdarzenia, wspomnienia, wiele godzin najistotniejszych samotnych rozważań. Nie inaczej niż my pamięta i zapomina, ceni i lekceważy, logicznie rozumuje i błądzi, gdy nie wie. Rozważnie ufa i wątpi.

 

Zżyłeś się z myślą, żeś silny, nagle czujesz się mały i słaby. Tłum, olbrzym, o wielkiej zbiorowej wadze i sumie ogromnych doświadczeń, raz zrasta się w solidarnym oporze, to rozpada na dziesiątki par nóg i rąk – głów, z których każda kryje inne myśli i tajemnice

Szacunku, jeśli nie pokory, dla białego, jasnego, niepokalanego, świętego dziecięctwa.

Człowiek nie tylko pamięta, ale i zapomina, nie tylko się myli, ale poprawia swoje różne błędy, nie tylko gubi, ale i znajduje. Można się nauczyć pamiętać to, co dobre i pożyteczne.

 

Znam wielu, których ulica nie zepsuła wcale, a zahartowała, wyrobiła silną wolę, żeby być uczciwym i rozważnym człowiekiem.

Można żądać dobroci, ale nie takiej, która jest poświęceniem.

Jeżeli ktoś zrobił coś złego, najlepiej mu przebaczyć. Jeżeli zrobił coś złego, bo nie wiedział, to już wie teraz. Jeżeli zrobił coś złego nieumyślnie, będzie w przyszłości ostrożniejszy. Jeśli robi coś złego, bo mu się trudno przyzwyczaić, będzie się starał. Jeżeli zrobił coś złego, bo go namówili, już się nie będzie słuchał.”

Gdyby dorośli nas zapytali, my byśmy niejedno dobrze doradzili. Przecie my lepiej wiemy, co nam dolega, przecie my więcej czasu mamy, żeby patrzeć i myśleć o sobie, przecież my lepiej siebie znamy, więcej razem jesteśmy. Jedno dziecko wiele może nie wiedzieć, a w gromadzie zawsze się ktoś znajdzie, co lepiej rozumie.

 

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat,           o człowieka

My jesteśmy rzeczoznawcy naszego życia i naszych spraw. My tylko milczymy dlatego, że nie wiemy, co wolno mówić, co nie.

 

(…) na szkołę skarżą się ci, którym w domu jest dobrze, którym dom dużo daje różnych rozrywek; albo tacy, od których rodzice żądają, żeby się dobrze uczyli, chociaż nie są zdolni i nauka im z trudem przychodzi.

 

Młodzi mają różne własne sprawy, własne zmartwienia, własne łzy i uśmiechy, własne młode poglądy i młodą poezję. Często ukrywają przed dorosłymi, bo się wstydzą, nie ufają, bo boją się, żeby się z nich nie śmieli.

Człowiek lubi wysiłek. Lubi, żeby mu się udało, chce wiedzieć, czy potrafi, co może, mimo trudności chce wiedzieć, czy potrafi, co może, mimo trudności chce skończyć i zwyciężyć, przekonać siebie i innych, że silny i zręczny. Zresztą siedzenie męczy. Jeżeli w człowieku uzbiera się siła, a nie może jej zużyć, siedzi jakby głodny ruchu, znudzony, jakby zatruty.

Być człowiekiem znaczy posiadać kryształową moralność, nieograniczoną tolerancyjność,
do pasji posuniętą pracowitość, dążyć do ciągłego uzupełniania swego wykształcenia, pomagać innym.

 

Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.

 

Nie to ważne w co się bawić, a jak i co się przy tym myśli i czuje. Można rozumnie bawić się lalką, a głupio i dziecinnie grać w szachy. Można ciekawie i z fantazją bawić się w straż, pociąg, polowanie, w Indian, a bezmyślnie czytać książki.

Do zabawy potrzebny miły towarzysz i natchnienie, więc swoboda.

 (…) sędziowie sami są dziećmi i wiedzą, jak trudno jest nie zrobić nic złego i wiedzą, że każdy się może poprawić, jak chce i stara się, że by się poprawić.

Szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny, zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres praw i obowiązków. Ze wszystkich sam jesteś dzieckiem, które musisz poznać, wychować i wykształcić przede wszystkim.

Kochaj i dawaj przykład.

Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.


Jeśli nie wierzysz w duszę, musisz przecież uznać, że ciało twoje żyć będzie jako trawa zielona, jako obłok. Jesteś przecież wodą i prochem.

Ludzie boją się śmierci, bo nie umieją cenić życia.

Wyboru dokonali członkowie szkolnego aktywu bibliotecznego.