Główna   Kalendarium   Dziedzictwo  Wspomnienia  Cytaty   Myśli  Galeria   Linki  Kontakt

Kalendarium życia Stefana Wyszyńskiego

 
3.08.1901

Urodził się w Zuzeli n. Bugiem jako drugie dziecko w wielodzietnej rodzinie Stanisława i Julianny z d. Karp.

1910 Mając 9 lat stracił matkę.Początki nauki pobierał w Zuzeli i Andrzejkowie. W Warszawie, Łomży i Włocławku uczył się w szkole średniej.
1920 Wstąpił do Seminarium Duchownego.
3.08.1924 Otrzymał święcenia kapłańskie. Swoje obowiązki kapłańskie rozpoczął jako wikariusz w katedrze włocławskiej, będąc jednocześnie redaktorem "Słowa Kujawskiego"
1929 Ukończył na KUL-u studia w zakresie prawa kanonicznego. Po studiach odbył podróż po Zachodniej Europie zdobywając wiedzę na temat działalności związków zawodowych
1930 Po powrocie w 1930 pełni obowiązki profesora w Seminarium Duchownym. Kieruje Sodalicją Mariańską, prowadzi Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy. W 1937 został mianowany przez kard. Augusta Hlonda członkiem Rady Społecznej przy Prymasie Polski.
1939 Na polecenie przełożonych, opuszcza Włocławek, bowiem był imiennie poszukiwany przez Gestapo. Przebywał na Lubelszczyźnie i w Laskach pod Warszawą. W czasie Powstania Warszawskiego był kapelanem Armii Krajowej na Żoliborzu i w rejonie Puszczy Kampinoskiej. Po wojnie powrócił do Włocławka. Redago- wał czasopisma "Ład Boży", "Ateneum Kapłańskie", "Kronikę Diecezji Włocławskiej"
4.04.1946 Pius XII mianuje ks. Stefana Wyszyńskiego biskupem lubelskim. W dwa lata później zostaje mianowany arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim. Pełnienie tak ważnych funkcji w okresie zaostrzania się walki przeciw Kościołowi staje się coraz trudniejsze.
14.04.1950 Wybiera drogę zawartego porozumienia , za co jest krytykowany w Polsce i zagranicą. W Rzymie, po przedstawieniu sytuacji w Polsce, uzyskuje od papieża aprobatę odnośnie wybranego kierunku na przetrwanie.
1953 Ksiądz Prymas zostaje mianowany kardynałem. Mimo porozumienia, komuniści nasilają prześladowania wobec Kościoła. Następują aresztowania biskupów i księży. Prymas jest nieustępliwy. W memoriałach informuje władzę, że więcej ustępstw nie będzie. "Rzeczy Bożych na ołtarzach cesarza składać nie wolno". Żadnych sprzeciwów władza ścierpieć nie miała jednak zamiaru.
25.09.1953 Kardynał Wyszyński zostaje aresztowany. Karę za brak lojalności odsiadywał w czterech miejscowościach
26.10 1957 Odzyskał wolność i powrócił do Warszawy.
1957 W drodze łaski, uzyskuje zezwolenie na wyjazd do Rzymu. Tam otrzymuje kapelusz kardynalski oraz kościół tytularny "Santa Maria in Trasteyere".
3.05.1966 W czasie roku milenijnego Prymas przewodzi wszystkim uroczystościom, z których najważniejsza odbyła się na Jasnej Górze. Uczestniczy w pracach Soboru Watykańskiego.
1977 Zapada na poważną chorobę. Mimo tego, z pełną energią pełni swoje obowiązki.

22.05.1981 Wygłosił ostatnie przemówienie do Rady Głównej Episkopatu Polski.
28.05.1981 Zmarł. Swój grób ma w Katedrze Warszawskiej.